Repozytorium wiedzy


Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy EGiB Video Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy BDOT500 Video Wniosek o udostępnienie zbiorów danych GESUT Video Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy BDSOG Video Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy RCiWN Video Wniosek o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków Video Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej Video Wniosek o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych z baz danych EGiB Video Wniosek o udostępnienie w postaci elektronicznej zbiorów danych zgodnie z art. 40a ust.2 pkt 4 a i b Pgik Video Wniosek o ujawnienie lub wykreślenie w EGiB umów dzierżawy Video Wniosek o wydanie wypisu lub wypisu i wyrysu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków Video Wniosek w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Video Wniosek w sprawie zgłoszenia lub uzupełnienia pracy geodezyjnej/kartograficznej Video Wniosek zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art.22 ust.2 – Pgik Video Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych Video Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych Video Wniosek o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art.24 ust.2b pkt.1, ppkt.h – Pgik Video Wniosek o przeprowadzenie aktualizacji klasyfikacji gruntów Video Udostępnienie elektronicznej kopii materiałów zasobu Video